Ochrona środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu pn. : „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Radziejowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.”

Radziejowice 2018-06-11 RLG.602.4.2018.HK O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.), w związku z art. 30 i art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 październ

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla gminy Radziejowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Radziejowice, dnia 2017-10-03 RLG.602.1.2017.HK OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405) Wójt Gminy Radziejowice informuje o rozpoczęciu...

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla gminy Radziejowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Radziejowice, dnia 2017-06-29 RLG.602.1.2017.HK OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziejowice...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany