Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termin i tematyka XXX sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 30.11.2020 r. o godzinie 16:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 3.&nb

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”

Łódź, 16 listopada 2020 r. WOOŚ.420.7.2020.AZi.28 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 9, art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 6a, art. 63 ust. 5, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, t, art. 75 ust. 5

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”

Łódź, 16 listopada 2020 r. WOOŚ.420.7.2020.AZi.29 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej...

Termin i tematyka posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Radziejowice

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się w dniu 23.11.2020 r. o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia”...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego - wyjazdowe

Zapraszam do wzięcia udziału, w wyjazdowej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego w dniu 09.11.2020r. o godz. 16:00 - wyjazd do strażnicy OSP w Kuklówce. Przewodniczący Komisji Oświaty Barbara Michałowska

OGŁOSZENIE w sprawie dyskusji publicznej w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice

W związku z ograniczeniami w dostępie do budynku Urzędu Gminy Radziejowice spowodowanymi eskalacją pandemii Covid-19 i drastycznym wzrostem zakażeń informujemy, że zaplanowana na dzień 28 października 2020 r. na godzinę 14.00, dyskusja publiczna w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego - treść poza kontrolą autora

Obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydaniu dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego decyzji nr RB.6740.6.1.2020 z dnia 30 września 2020 r. o zmianie decyzji nr 4/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (znak: KD.711.12.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów”...

Komunikat dotyczący posiedzenia komisji Rady Gminy Radziejowice planowanej na dzień 22.10.2020 roku

W związku z zagrożeniem epidemicznym, najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22.10.2020r. odbędzie się w trybie zdalnym. W przypadku chęci udziału gości w obradach komisji prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres e-mail: rada.gminy@radziejowice.pl do godziny 12.00 dnia 22.10.2020. Prosimy o nie udostępnianie wysłanego linku bez dopisania...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany