Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska

Stanowiska

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska

Informacje

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska - Hanna Kaniewska

1. decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań,
2. program ochrony środowiska i jego aktualizacja,
3. ewidencja form ochrony przyrody,
4. przedsięwzięcia w zakresie badania i wydobywania kopalin,
5. dotacje celowye na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska,
6. prawo wodne.
tel. 46 854-30-36, pok. nr 3 w budynku przy ul. Kubickiego 8

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Informacje

Stanowisko ds. ochrony środowiska - Magdalena Blicharska

1. zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,
2. rolnictwo,
3. ochrona zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
4. prawo łowieckie,
5. ustawa o lasach,
6. usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
7. usuwanie wyrobów zawierających azbest,
8. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska.
tel. 46 854-30-34, pok. nr 2 w budynku przy ul. Kubickiego 8

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Informacje

Stanowisko ds. gospodarki odpadami - Danuta Sudak

1. gospodarka odpadami komunalnymi,
pok. nr 2 w budynku przy ul. Kubickiego 8, tel. 46 854-30-34

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Informacje

Stanowisko ds. działalności gospodarczej - Angelika Majewicz

1. prawo przedsiębiorców oraz ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
2. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3. rejestr działalności regulowanej,
4. rejestr instytucji kultury,
5. baza danych – publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku i jego ochronie, baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
6. ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
tel. 46 854-30-34, pok. nr 2 w budynku przy ul. Kubickiego 8

Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska należy:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności:
a) przygotowywanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, projektów jego aktualizacji oraz projektów uchwał, których obowiązek uchwalenia wynika z tej ustawy,
b) organizowanie przetargów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
c) gromadzenie i analiza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) przygotowywanie projektów decyzji Wójta określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadkach niezłożenia deklaracji bądź uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
e) analiza sprawozdań otrzymywanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
f) podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia założonego w ustawie poziomu recyklingu oraz do ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska,
g) prowadzenie rejestrów regulowanej działalności gospodarczej,
h) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
i) udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:
- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
j) udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody, w szczególności:
a) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku,
b) wykonywanie zobowiązań gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
c) wydawanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań,
d) przygotowywanie projektu programu ochrony środowiska i jego aktualizacji,
e) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
f) prowadzenie ewidencji form ochrony przyrody,
g) opiniowanie przedsięwzięć w zakresie badania i wydobywania kopalin,
h) udział w kontrolach przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
i) prowadzenie i przekazywanie danych statystycznych do programów środowiskowych (KPOŚK, aglomeracja),
j) inicjowanie oraz realizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej oraz poprawy warunków środowiskowych w Gminie Radziejowice,
k) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska,
l) usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania-likwidacja dzikich wysypisk, współpraca z Posterunkiem Policji, wydawanie decyzji w tym zakresie,
m) nadzór i realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest -aktualizacja, raporty z realizacji-monitoring, prowadzenie bazy azbestowej, sporządzanie wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych,
n) obsługa dotacji celowych udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska,
o) prowadzenie spraw dotyczących ochrony i konserwacji zabytków przyrody;

3) realizacja zadań z zakresu rolnictwa, w szczególności:
a) prowadzenie postępowań w zakresie ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
b) udział w szacowaniu strat w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej,
c) realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego,
d) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, współdziałanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Mazowiecką Izbą Rolniczą,
e) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi;

4) realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:
a) realizacja zadań w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt – współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
b) przygotowywanie i realizacja rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice, pomoc przy adopcji bezdomnych zwierząt,
c) przygotowywanie zapytań ofertowych na usługi związane ze zwalczaniem bezdomności i opieką weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami,
d) przygotowywanie projektu uchwał Rady Gminy w sprawie programu ochrony zwierząt i nadzorowanie jego corocznej realizacji,
e) prowadzenie postępowań w sprawach odebrania zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych,
f) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za niebezpieczne,
g) działalność związana z odbiorem padłych zwierząt z terenu gminy – przygotowywanie umów na odbiór padliny, nadzór nad wykonywaniem usługi, rozliczenia;

5) realizacja zadań wynikających z prawa wodnego;

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach;

7) realizacja zadań wynikających z prawa przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dokumenty

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 2170
15 lipca 2019 09:52 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska.
15 lipca 2019 09:50 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. działalności gospodarczej.
15 lipca 2019 09:48 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. gospodarki odpadami.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany