Referat Finansowy

Stanowiska

Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu

Informacje

Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu - Marlena Monika Górniewska

FN-I

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Informacje

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Ewa Grochowska

FN-II Zastępca Skarbnika Gminy

Stanowisko ds. płac i rozliczeń

Informacje

Stanowisko ds. płac i rozliczeń - Agnieszka Ostrowska

FN-III

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Informacje

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Ewa Wyganowska

FN-IV

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Informacje

Stanowisko ds. wymiaru podatków - Justyna Jeziorek

FN-V

Stanowisko ds. obsługi kasowej

Informacje

Stanowisko ds. obsługi kasowej - Katarzyna Sadkowska

FN-VII

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i VAT

Informacje

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i VAT - Anna Witkowska

FN-VIII

Do zadań i kompetencji Referatu Finansowego należy:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych:
a. kontrola wykonania budżetu przez komórki organizacyjne Urzędu i Jednostki Organizacyjne Gminy,
b. sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy,
c. rozliczanie dotacji,
d. bieżące realizowanie budżetu Gminy,
e. przygotowanie projektu budżetu Gminy oraz projektów zmian z budżecie,
f. opracowanie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy,
g. przygotowywanie wniosków o udzielanie pożyczek, kredytów i dotacji,
h. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem finansowym inwestycji realizowanych przez Gminę;

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości:
a. prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu,
b. rozliczanie wyników inwentaryzacji,
c. wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
d. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej,
e. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
f. prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych;

3) realizacja zadań wynikających z ustawy o podatku rolnym, w zakresie prowadzenia spraw podatku rolnego, wynikających z właściwości organu podatkowego (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja);

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach, w zakresie prowadzenia spraw podatku leśnego, wynikających z właściwości organu podatkowego (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja);

5) realizacja zadań wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie prowadzenia spraw podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i opłat lokalnych (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja);

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim:
a. wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
b. prowadzenie rozliczeń gminy z sołectwami i Skarbem Państwa w zakresie realizacji funduszu sołeckiego;

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenie spraw wynikający z rozliczenia podatku VAT;

9) realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, dzierżawą i najmem zasobu gminnego (ewidencja, egzekucja);

10) prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem środków trwałych Urzędu, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

11) prowadzenie spraw związanych z centralizacją podatku od towarów i usług VAT z jednostek organizacyjnych Gminy.

Dokumenty

Finanse publiczne

Finanse publiczne

Finanse publiczne

Finanse publiczne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2019 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 1314
01 lipca 2019 15:24 (Jarosław Sumiński) - Zmiana danych jednostki.
01 lipca 2019 15:16 (Sławomir Janicki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej i VAT.
01 lipca 2019 15:15 (Sławomir Janicki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. obsługi kasowej.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany