Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wypełniona deklaracja.

(w przypadku zmian i aktualizacji danych, oprócz formaularza Deklaracji należy również złożyć druk Oświadczenia)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 8 (d. Agronomówka)
96-325 Radziejowice

Opłaty

Brak

Inne informacje

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek Gminy Radziejowice numer:

72 9302 1014 3900 0909 2000 0470

DANE DO PRZELEWU: Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.

Wpłat można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy Radziejowice.

Uwaga 

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), dlatego Gmina Radziejowice  nie wystawia faktur.

W związku z tym, że system opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaratywny i podmiot (mieszkaniec) sam dokonuje jej wyliczenia, przysługuje mu też prawo zmiany lub skorygowania swojej deklaracji.

Złożenie deklaracji zmieniającej
- dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący na miesiąc bieżący lub miesiące przyszłe. Zgodnie z art. 6m Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto zgodnie z art. 6m ust 4. ww ustawy - właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca, gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz, co oznacza, że w przypadku, gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji do 10 października, będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany termin złożenia deklaracji zmieniającej wynosi 14 dni od nastąpienia zmiany.

Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację, została błędnie sporządzona. Podmiotowi przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2018 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 3963
25 czerwca 2020 12:23 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
08 stycznia 2020 08:29 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
02 stycznia 2020 09:23 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany