Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Monika Karpiniuk - Przewodnicząca

Oświadczenia majątkowe:

Zakres i kompetencje działania

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.

Realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których wystepują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
- wspomaganie działalności innych instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy, o których mowa w art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została zarządzeniem nr 34/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 19.04.2019 roku.

W jej skład wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Monika Karpiniuk - Przewodnicząca Komisji
Justyna Klimaszewska – Sekretarz Komisji
Małgorzata Warcaba - Członek Komisji
Krzysztof Puszcz - Członek Komisji
Łukasz Drdzeń - Członek Komisji
Tomasz Puścizna - Członek Komisji

Spotkania Komisji odbywają się raz w miesiącu w każdą ostatnią środę miesiąca.

Zgodnie z art.4 ust. 1 pkt.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych samorządu gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W przypadku, gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, należy powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

- przeprowadzić dokładnie rozeznanie sytuacji
– wezwać osobę nadużywającą napoje alkoholowe i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
- udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego,
- poinformować członków rodziny o możliwości szukania pomocy,
- prowadzić dokumentację,
- w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić organy ścigania,
- w razie konieczności powiadomić ośrodek pomocy społecznej
- wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2019 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 1544
23 lipca 2019 12:35 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja informacji.
23 lipca 2019 12:34 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja informacji.
23 lipca 2019 12:29 (Sławomir Janicki) - Dodanie nowej informacji.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany