Deklaracja dostępności

Gmina Radziejowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.radziejowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-29
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-01-29

Treści lub funkcje niedostępne:

 1. Dokumentów opublikowanych przed dniem 23 września 2020r (powód: Nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego)
 2. Na stronie mogą znajdować się treści (zdjęcia, obrazy, grafiki, teksty, inne) pochodzące ze źródeł zewnętrznych, które nie znajdują się pod kontrolą autora i w związku z powyższym autor nie ma możliwości zapewnienia ich dostępności. Dlatego też strona nie jest zgodna, ale byłaby zgodna z WCAG 2.1 na poziomach wskazanych poniżej, gdyby treści z niekontrolowanych przez autora źródeł zostały usunięte.

  Zasada

  Wytyczne

  Kryterium sukcesu

  Poziom

  1 – Postrzegalność

  1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

  1.1.1 – Treść nietekstowa

  A

  1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

  1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

  AA

  Treści niekontrolowane przez autora są na stronie w wyraźny sposób oznaczone poprzez umieszczenie dodatkowej informacji w brzmieniu - „treść poza kontrolą autora. (powód: Treść poza kontrolą autora)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Adam Bronisz , adres e-mail: urzad@radziejowice.pl , telefon: 46 857 7171.

Informacja zwrotna

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2020 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 388
25 września 2020 11:04 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
25 września 2020 10:55 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
25 września 2020 10:53 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany