Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Urzędzie Gminy Radziejowic

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), w skrócie „RODO”

Administrator danych i jego dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice będący kierownikiem Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą władz przy ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, tel. +48 46 857-71-71, faks +48 46 857-71-20, e-mail: urzad@radziejowice.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Sławomir Janickiego - z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora lub w następujący sposób:
1. telefonicznie dzwoniąc na numer: 46 857-71-71
2. wysyłając pocztę elektroniczną na adres: iod@radziejowice.pl

Podstawa prawna i cele przetwarzania

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Urzędowi Gminy Radziejowice określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, np. w sytuacji przekazania Pani/Pana sprawy zgodnie z właściwością do innego organu administracji publicznej.

Źródło pochodzenia danych osobowych

W określonych sytuacjach (przekazanie zgodnie z właściwością) Państwa dane osobowe mogą pochodzić od organu administracji publicznej, który przekazał nam Wasze żądanie do rozpatrzenia.

Okres przechowywania

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Prawo do cofnięcia zgody

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Nie mniej jej wycofanie nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być:
- wymogiem ustawowym,
- wymogiem umownym,
- warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli jej zawrzeć.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób cyfrowy oraz analogowy.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą podlegały profilowaniu.


 

Klauzula informacyjna RODO do pobrania


POZOSTAŁE KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska Klauzula informacyjna nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2019 18:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 1002
28 stycznia 2020 15:11 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
28 stycznia 2020 15:10 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
28 stycznia 2020 15:07 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany