Dotacje celowe

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Radziejowice - zasady ogólne

Rozdział 1.
Zasady udzielania dotacji celowej

§ 1. O dotację celową mogą się ubiegać:

1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

1) osoby fizyczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe,

3) osoby prawne,

4) przedsiębiorcy,

2. jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi  lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 2. Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 362), a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy:

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L2013.352.1),

2) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L, 2013.352.9),

3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. UE L. 2014.190.45).

§ 3. 1. Dotacja celowa może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie:

1) budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest;

3) wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy.

2. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji poniesionych na terenie Gminy Radziejowice  kosztów związanych z realizacją inwestycji, o których mowa w ust. 1 powyżej. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy.

§ 4. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w § 1, które posiadają tytuł prawny (prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego) do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Radziejowice, na której ma być realizowana inwestycja.

§ 5. 1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Radziejowice w danym roku budżetowym.

2. Wysokość udzielonej dotacji celowej w roku budżetowym może wynieść:

1) dla inwestycji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1) -  50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000 zł,

2) dla inwestycji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 2) –  100% poniesionych kosztów,

3) dla inwestycji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3) – 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.

3. Przyznanie dotacji dla inwestycji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1) następuje pod łącznie spełnionymi warunkami:

1) nieruchomość położona jest na terenie, na którym w ciągu 5 lat od daty złożenia wniosku, nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej,

2) do budowy wykorzystane będą wyłącznie urządzenia nowe, posiadające aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub urządzenia zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 .

4. Przyznanie dotacji dla inwestycji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3) następuje pod łącznie spełnionymi warunkami:

1) dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego kotła gazowego lub olejowego, przy czym urządzenie musi być fabrycznie nowe (nieużywane), posiadające atesty dopuszczające go do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją,

2) piec lub kocioł wykorzystujacy paliwa stałe ulegnie trwałej likwidacji.

§ 6. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i akwakulturze, przepisy uchwały mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych podmiotów ubiegających się o dotację celową odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozdział 2.

Kryteria wyboru inwestycji lub zadania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 8. 1. Podmioty wskazane w §1, ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na inwestycje określone w §3 ust.1, składają pisemne wnioski. Wzory odpowiednich wniosków zawarte są w załączniku nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa.

2. Wnioski o dotację celową składa się do Wójta Gminy Radziejowice w terminie do dnia 25 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

3. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis,  lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, podmiotty o których mowa w § 2, są zobowiązane dołączyć do wniosku:

a) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze zm[1]).) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 201r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz. 810),

b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstawie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości wszystkich pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstawie,otrzymanych w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

4. Rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności, w miarę posiadanych środków finansowych, z uwzględnieniem kryteriów określonych w § 9.

5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wnioskodawcy wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie usunięto braków we wniosku, wniosek pozostaje bez rozpoznania. Ponowne ubieganie się o dotację wymaga złożenia kompletnego wniosku.

§ 9. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Wójt Gminy Radziejowice, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) spełnienie warunków formalnych wniosku,

2) zakładany efekt ekologiczny,

3) celowość, racjonalność i efektywność wykorzystania środków publicznych,

4) analizę i ocenę poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych.

§ 10. 1. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku i pozytywnej decyzji Wójta.

2. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy.

3. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych zapisami zawartej umowy.

Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji

§ 11. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie złożona przez Wnioskodawcę  informacja potwierdzająca realizację inwestycji, do której Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię faktury oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę, dokumentującą poniesione koszty w roku kalendarzowym, w którym Wnioskodawca ubiega się o przyznanie dotacji.

2. Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu a oryginały przedstawić do wglądu.

3. Jeżeli wnioskodawca nie zrealizuje inwestycji w wyznaczonym w umowie terminie lub nie dokona rozliczenia, nie otrzyma dofinansowania.

 [1]Zmiany opublikowane w Dz. U. z 2013r. poz. 276, z 2015r. poz. 1543

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Hanna Kaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2019 21:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 133
18 lipca 2019 22:01 (Sławomir Janicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2019 21:46 (Sławomir Janicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2019 21:40 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_lvi_270_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany