Informacje i Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych na działkach o numerach ewidencyjnych 90/9, 90/10, położonych w Mszczonowie”

Zgodnie z art . 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz . U. z 2020 r. , poz . 256), w związku z art . 73 ust . 1 i art . 74 ust . 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”

Na podstawie art. 9, art. 10, art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 6a, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, t, art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie

Szanowni Państwo, W związku z licznymi postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, związanymi z ustalaniem opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzeniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, udostępniamy...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany