Aktualności - gospodarka odpadami komunalnymi

Jak segregować odpady

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. zmienia ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm. Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu, po pierwsze, wyeliminowanie możliwości ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców, co utrudniało gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz mogło prowadzić do podwyższenia kosztów systemu (przeszacowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych), po drugie, zachęcenie do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gminy zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, a także tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Gminy zostały zobowiązane do osiągania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Aby je osiągnąć należy nieprzerwanie dążyć do ograniczenia ilości produkowanych odpadów oraz dołożyć wszelkich starań aby właściwie segregować odpady.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kaniewska
Ilość wyświetleń: 648
28 listopada 2019 15:07 (Hanna Kaniewska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 15:07 (Hanna Kaniewska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 15:07 (Hanna Kaniewska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany