Aktualności

Termin i tematyka posiedzenia XIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowicej

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w XIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice  w dniu 29.08.2019r o godzinie 1400.

Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia”                                     w  Radziejowicach.

 

                      

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3.     Zatwierdzenie protokołu Nr  X/2019, XI/2019, XII/2019.
4.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy Rady.
5.     Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy Sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za II kwartał 2019r.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radziejowice na 2019 rok.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2019-2033.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”
9.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejowice.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Pieńki Towarzystwo.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021”
12.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci                      6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Radziejowice.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Radziejowice w żłobkach lub klubach dziecięcych lub przez dziennego opiekuna działających na terenie Gminy Jaktorów.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania.
16.  Interpelacje i zapytania radnych.
17.  Sprawy różne.
18.  Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2019 07:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 104
23 sierpnia 2019 07:53 (Jarosław Sumiński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany