Aktualności

Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia
22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Radziejowice informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

1)    imię i nazwisko albo nazwę,

2)    adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę

3)    oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

4) wskazanie miejsca wystąpienia szkody; (nr działki)

5) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Radziejowice – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

 

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Radziejowice, pokój nr 20, telefon 46-854-30-34 , w godzinach  pracy Urzędu lub do pobrania na stronie bip.radziejowice.pl w zakładce – wykaz spraw .

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2018 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 70
08 maja 2018 09:48 Jarosław Sumiński - Dodanie załącznika [2018_szkodydzikiwniosek.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 09:47 Jarosław Sumiński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany