Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością usunięcia awarii na stacji uzdatniania wody we wsi Radziejowice nastąpi przerwa w jej dopływie jutro (8.07.2020r. środa) w godzinach 9.00-10.30. Brak wody wystąpi we wsi Radziejowice przy ulicy Głównej od numeru 16 do końca ulicy, we wsi Tartak Brzózki przy ulicy Wiejskiej i Polnej oraz na ulicach odchodzących...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się w dniu 13.07.2020r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie prac modernizacyjnych (remontowych)...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 23.07.2020r. o godz. 1500 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Przygotowanie opinii do sprawozdania finansowego Wójta Gminy R...

Informacja

Szanowni Państwo W związku planowaną dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą odziaływania na środowisko obejmującym fragmenty miejscowości Kuklówka Radziejowicka i Budy Józefowskie położone w Gminie Radziejowice, która odbędzie się w dniu 30.06.2020r....

Obwieszczenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych na działkach o numerach ewidencyjnych 90/9, 90/10, położonych w Mszczonowie”

Zgodnie z art . 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz . U. z 2020 r. , poz . 256), w związku z art . 73 ust . 1 i art . 74 ust . 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”

Na podstawie art. 9, art. 10, art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 6a, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, t, art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 29.06.2020r o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Przygotowanie opinii do sprawozdania finansowego Wójta Gminy Radziejowice za 20...

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA można składać do 26 czerwca 2020 r. włącznie. Wyborca, który złoży wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed dniem pierwszego głosowania otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania zaświadczenie o prawie do głoso

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany