Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych

Stanowiska

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Do zadań i kompetencji stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych należy:

1) realizacja zadań w zarządzania kryzysowego, sprawach obronnych i obrony cywilnej:
- kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
- opracowywanie projektów planów rocznych pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego i współpraca w tym zakresie z podmiotami współdziałającymi,
- prowadzenie niezbędnych baz danych do zarządzania kryzysowego,
- obsługa merytoryczno-organizacyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- organizacja i realizacja zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o zarządzeniu kryzysowym,
- planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i nadzór nad ich realizacją, opracowywanie i uaktualnianie koncepcji funkcjonowania obrony cywilnej na terenie gminy,
- dokonywanie ocen zagrożenia Gminy w czasie pokoju oraz w okresie zagrożenia Państwa,
- przygotowanie planów działania w zakresie obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów przez ogniwa podległe tj.: instytucje i zakłady pracy, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony,
- organizowanie i nadzorowanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
- tworzenie formacji obrony cywilnej, organizacja i nadzór nad ewakuacja ludności,
- koordynowanie akcji ratunkowych, współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Policją oraz służbą zdrowia. Organizowanie inżynieryjno-technicznego zabezpieczenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej do prowadzenia akcji,
- nadzór nad szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony, prowadzenie działalności popularyzacyjnej obrony cywilnej,
- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
- planowanie i realizowanie zadań stałej gotowości obronnej państwa oraz związanych z osiąganiem gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny,
- kompleksowe planowanie i prowadzenie spraw obronnych Urzędu Gminy w tym opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na wypadek wojny i współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy,
- opracowywanie i prowadzenie dokumentacji Stałego Dyżuru Urzędu, Stanowiska Kierowania Wójta Gminy oraz zapewnienie właściwego obiegu decyzji i dokumentacji,
- opracowanie i aktualizowanie dokumentacji akcji kurierskiej Gminy przy współpracy z Wojskowym Komendantem Uzupełnień i Policją,
- opracowywanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych oraz ich aktualizacja,
- nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
- kontrolowanie wspólnie z Wojskowa Komendą Uzupełnień – stanu utrzymania przedmiotów świadczeń;

2) w zakresie spraw wojskowych:
- uznawanie żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- rozpatrywanie wniosków o świadczenia rekompensacyjne za odbyte ćwiczenia dla żołnierzy rezerwy,
- reklamowanie z Urzędu oraz na wniosek,

3) w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
- prowadzenie rejestru terenowych Ochotniczych Straży Pożarnych,
- udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy,
- prowadzenie teczek akt osobowych konserwatorów,
- wydawanie i rozliczanie kart drogowych i kart pracy,
- rozliczanie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem i działalnością komendanta gminnego i naczelników OSP,
- współdziałanie z Komendą Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej,

4) prowadzenie spraw w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 362
02 lipca 2019 15:03 (Sławomir Janicki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
14 czerwca 2019 10:48 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki.
14 czerwca 2019 10:44 (Sławomir Janicki) - Utworzenie jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany