Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Stanowiska

Kierownik Referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Informacje

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Emilia Ścisłowska

OS-II

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Informacje

Stanowisko ds. obsługi informatycznej - Jarosław Sumiński

ASI-OS-III

Do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1) w zakresie spraw kancelaryjno - technicznych:
a) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i gospodarczych,
b) prowadzenie spraw związanych z remontami i konserwacją sprzętu biurowego,
c) prowadzenie rejestru pieczęci i druków urzędowych,
d) prowadzenie i aktualizacja tablic urzędowych i informacyjnych,
e) udzielanie informacji interesantom o zakresie działalności Urzędu,
f) przyjmowanie wniosków i podań oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rejestracja w systemie elektronicznego obiegu dokumentów,
g) obsługa elektronicznej książki podawczej,
h) współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami świadczącymi usługi pocztowe,
i) przekazywanie dokumentacji do załatwienia przez właściwy referat i stanowiska pracy,
j) prowadzenie kancelarii Urzędu, biblioteki urzędowej, archiwum zakładowego, obsługa centrali telefonicznej, faxu oraz xero,
k) zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele administracyjne i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
l) przyjmowanie obwieszczeń, pism prokuratorskich i sądowych,
m) wywieszanie w lokalu budynku Urzędu ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane,
n) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
o) prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników, emerytów i rencistów urzędu.

2) w zakresie kadr:
a) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
b) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostek oświatowych,
c) przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu oraz rentami i emeryturami,
d) przygotowywanie dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowania, awansowania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych,
e) opracowywanie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta,
f) przygotowywanie i dokumentowanie przebiegu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie,
g) przygotowywanie, w uzgodnieniu z Sekretarzem gminy, projektów zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnym i dla samodzielnych stanowisk pracy,
h) opracowywanie zasad i przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia ocen pracowników Urzędu,
i) organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowiskach urzędniczych,
j) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania oraz przestrzegania Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych uregulowań,
k) organizacja i koordynacja praktyk zawodowych,
l) organizowanie staży, robót publicznych i prac interwencyjnych,
m) sprawowanie koordynacji nad sprawami związanymi ze składaniem oświadczeń majątkowych oraz innych oświadczeń przez osoby określone ustawą o samorządzie gminnym.

3) realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych.
b) udostępnianie danych gromadzonych w RDO.
c) występowanie o numer pesel w związku z ubieganiem się o wydanie dowodu osobistego.

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności:
a) rejestracja danych w rejestrze pesel w zakresie pobytu stałego i czasowego
b) prowadzenie rejestru mieszkańców.
c) prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców.
d) usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze pesel lub w rejestrze mieszkańców.
e) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru pesel.
f) udostępnianie danych z rejestru pesel, rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
g) prowadzenie spraw związanych ze spisem ludności.

5) realizacja zadań wynikających z ustawy Kodeks wyborczy, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także sporządzanie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.
b) wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców.

6) w zakresie obsługi informatycznej:
a) administrowanie systemem teleinformatycznym w zakresie oprogramowania systemowego i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
b) wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i baz danych.
c) prowadzenie i utrzymywanie witryn internetowych urzędu (Strona informacyjna, BIP),
d) nadzór nad udostępnianiem połączenia internetowego,
e) nadzór i zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów,
f) dobór oprogramowania antywirusowego, kontrola i zarządzanie,
g) zarządzanie i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych,
h) nadawanie uprawnień w systemach informatycznych dla użytkowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji,
i) prowadzenie prac związanych z planowaniem rozwoju systemów teleinformatycznych stosowanych w Urzędzie Gminy,
j) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej,
k) dokonywanie zakupu niezbędnych elementów systemu informatycznego.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 10:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 328
02 lipca 2019 15:05 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
02 lipca 2019 15:05 (Sławomir Janicki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. obsługi informatycznej.
02 lipca 2019 15:02 (Sławomir Janicki) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany