Referat Gospodarki Komunalnej

Stanowiska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Stanowisko ds. odczytów stanów wodomierzy

Informacje dla mieszkańców

Zgłaszanie stanu wodomierza: • tel.: 46 854-30-30

 • kom.: 692-606-190

 • email: stanwodomierza@radziejowice.plZgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: • tel. 530-741-979

 • tel. 735-929-660

 • tel. 692-606-190

 • tel. 604-050-929


Zgłaszanie do odbioru wykonywanych przyłączy: • wodociągowych tel. 530-741-979 i 735-929-660

 • kanalizacyjnych tel. 604-050-929


Zgłaszanie montażu liczników wody w celu ich zaplombowania i rejestracji: • tel. 530-741-979 i 735-929-660Konserwatorzy gminnej sieci wodociągowej: • Pan Andrzej Finkelsztajn tel. 530-741-979,

 • Pan Sławomir Bylina tel. 735-929-660Usługi związane z konserwacją gminnej sieci kanalizacyjnej świadczy firma zewnętrzna.Opiniowanie możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/ szczelnego zbiornika bezodpływowego.


Podpisywanie umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz weryfikacja umów.

Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

1) realizacja zadań z zakresu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności poprzez:
a) zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzania ścieków,
b) przeprowadzanie regularnej kontroli jakości wody przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
c) udział w dokonywaniu odbiorów technicznych nowych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy,
e) demontaż i zainstalowanie wodomierza głównego po zakończonym okresie legalizacji,
f) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
g) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
h) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z zawartą umową,
i) udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania odbiorców o możliwościach korzystania z tego punktu,
j) informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
k) przygotowywanie i opracowanie we współpracy z Referatem Finansów taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności wydawanie opinii w zakresie możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb szczelnych.

3) realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej:
a) prowadzenie adaptacji, drobnych remontów i napraw oraz konserwacji budynku i pomieszczeń Urzędu i lokali komunalnych możliwych do przeprowadzenia przez pracowników gospodarczych,
b) współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych,
c) organizowanie akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”,
d) utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
e) bieżący nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie gminy, tj. sprzątanie chodników, zamiatanie ulic, koszenie pasów drogowych, przycinka skrajni, drobne remonty dróg,
f) organizowanie (montaż, demontaż, zakup, naprawa) dekoracji świątecznych na terenie Gminy,
g) zakup i montaż: ławek, donic, koszy, tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, tabliczek z nazwami ulic,
h) organizacja bieżących prac porządkowych, remontowych i ogrodniczych, sprzątanie śmieci i dzikich wysypisk na terenach stanowiących mienie komunalne Gminy Radziejowice, sprzątanie terenów komunalnych, koszenie poza przetargiem poboczy dróg gminnych, ustawianie (pod nadzorem pracownika merytorycznego z zakresu drogownictwa) i wymiana znaków drogowych i luster,
i) dekorowanie terenu gminy i Urzędu z okazji świąt i uroczystości państwowych,
j) współudział w organizowaniu uroczystości i świąt na terenie gminy.
k) należyte zabezpieczenie budynku przed i po zakończonych godzinach urzędowania przed kradzieżą i włamaniem,
l) staranne codzienne sprzątanie i czyszczenie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek i pozostałych pomieszczeń znajdujących się w budynkach urzędu,
m) otwieranie i zamykanie budynku i pomieszczeń biurowych w dni robocze oraz w dni wolne od pracy na polecenie Wójta, Zastępcy Wójta lub Sekretarza,
n) nadzór nad prawidłowym ogrzewaniem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy,
o) w okresie letnim porządkowanie terenu wokół budynków gminy poprzez utrzymanie należytej czystości, pielęgnowanie zieleni i kwiatów wokół budynku oraz dokonywanie planowanych nasadzeń drzew.
p) w okresie zimowym odśnieżanie chodników stanowiących dojście do budynków Gminy i terenów przy tych budynkach.

4) realizacja zadań z zakresu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w szczególności z zakresie skierowań osób skazanych/ukaranych przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie organizacja, nadzór, sporządzanie harmonogramów i informacji w związku z wykonywaniem przez nich kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.

5) w zakresie osób skierowanych do prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy organizacja, sporządzanie harmonogramu pracy oraz prowadzenie nadzoru i rozliczanie z wykonanej pracy.

6) w zakresie nadzoru nad wykorzystywaniem samochodu służbowego ciężarowego sporządzanie harmonogramu wyjazdów, rozliczanie przejechanych kilometrów i zużycia paliwa, kontrola stanu czystości pojazdu, koordynacja obowiązkowych przeglądów i wymiany ogumienia w zależności od pory roku.

7) w zakresie zakupów podstawowych materiałów i sprzętu do celów funkcjonowania budynków Urzędu Gminy w Radziejowicach zlecanie ich dokonywania i rozliczanie faktur.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 495
13 września 2019 11:46 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja danych jednostki.
13 września 2019 11:45 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja danych jednostki.
13 września 2019 11:44 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja danych jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany