Referat Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa

Stanowiska

Referat Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa

Informacje

Referat Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa - Ewa Pawlak

RLD-I

Stanowisko ds. realizacji inwestycji

Informacje

Stanowisko ds. realizacji inwestycji - Adam Bronisz

RLD-II

Stanowisko ds. rozwoju infrastruktury drogowej

Informacje

Stanowisko ds. rozwoju infrastruktury drogowej - Wioletta Mechocka

RLD-III

Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury drogowej

Informacje

Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury drogowej - Justyna Sobczak

RLD-IV

Stanowisko ds. zagospodarowania i planowania inwestycji

Informacje

Stanowisko ds. zagospodarowania i planowania inwestycji - Monika Soból

RLD-V

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Informacje

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Jarosław Burzyński

RLD-VII

Stanowisko pomocnicze

1. Do zadań i kompetencji Referatu Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa należy:

1) realizacja zadań wynikających z Ustawy prawo budowlane i innych ustaw regulujących proces inwestycyjny:
a) przygotowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych,
b) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac związanych z planowaniem inwestycji i remontów realizowanych przez gminę,
c) organizowanie procesu budowy, zapewnienie przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, zapewnienie ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
d) sprawowanie kontroli nad prawidłową realizacją budowy, rozliczenie budowy i po jej zakończeniu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
e) prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie wspierania inicjatyw społecznych;

2) realizacja zadań wynikających z Ustawy o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) przygotowanie materiałów do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów,
b) prowadzenie procedury administracyjnej związanej z uchwaleniem studium i planów miejscowych,
c) przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie opracowań studium i planów miejscowych,
d) prowadzenie procedury administracyjnej związanej z uchwaleniem planów miejscowych oraz zmian planów miejscowych,
e) przygotowanie materiałów do zlecenia opracowań planistycznych i studialnych na zewnątrz,
f) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
g) przygotowanie materiałów do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
h) przygotowanie materiału do uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa (regionu),
i) wprowadzenie zadań rządowych do planu miejscowego,
j) przedstawianie wniosków o opracowanie planów miejscowych Wójtowi,
k) wydawanie postanowień opiniujących podział działek pod kątem zgodności z planem miejscowym,
l) prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach będących własnością gminy, z wyłączeniem pasa drogowego, w tym sporządzanie umów,
m) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
n) naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,renta planistyczna”;

3) realizacja zadań wynikających z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
b) opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami;

4) realizacja zadań wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami:
a) gospodarowanie nieruchomościami – mieniem komunalnym stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawą,
b) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych,
c) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy,
d) sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych,
e) przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym,
f) organizowanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości gminnych,
g) przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości,
h) zatwierdzanie podziałów geodezyjnych,
i) wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu,
j) regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości,
k) ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, oraz opłat adiacenckich,
l) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy oraz najmu,
m) występowanie do wojewody o nieodpłatne nabycie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
n) opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez Wójta prawa pierwokupu,
o) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieodpłatnym nabywaniem prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych,
p) prowadzenie ewidencji nieruchomości gminy oraz sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego jako części załącznika do projektu budżetu;

5) realizacja zadań wynikających z Ustawy o najmie lokali i mieszkaniowym zasobie gminy:
a) gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami mieszkalnymi,
b) przygotowanie materiałów w sprawie wysokości czynszu i opłat stałych,
c) zawieranie umów z najemcami lokali komunalnych,
d) naprawy i remonty mieszkaniowego zasobu gminy;

6) realizacja zadań z zakresu zarządzania lokalami użytkowymi:
a) gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokali użytkowych,
b) przygotowanie materiałów w sprawie wysokości opłat za najem lokali użytkowych,
c) zawieranie umów z najemcami lokali użytkowych,
d) naprawy i remonty gminnego zasobu lokali użytkowych;

7) realizacja zadań wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
a) wydawanie warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych , przyłączy wodociągowych , przyłączy kanalizacyjnych,
b) opiniowanie-uzgadnianie projektów sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych,
c) budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Radziejowice;

8) realizacja zadań wynikających z Ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi:
a) zarząd drogami, ulicami, mostami gminnymi, prowadzenie gminnej ewidencji dróg, a w szczególności:
- utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających,
- prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, ulic i obiektów mostowych,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
- przeprowadzanie odbiorów przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego,
- wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów nie związanych z gospodarką drogową w pasie drogowym dróg gminnych,
- sporządzanie projektów cenników za zajęcie pasa drogowego,
- wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
- naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
- wyrażanie zgody na organizowanie, pielgrzymek, procesji na drogach gminnych,
- umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,
- wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych,
- zaliczanie dróg do kategorii dróg wewnętrznych,
- opracowywanie planów remontów i napraw dróg gminnych,
- nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,
b) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie utrzymania i rozwoju sieci tych dróg na terenie gminy Radziejowice.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 863
08 lipca 2019 08:04 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych stanowiska: Referat Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa.
04 lipca 2019 08:37 (Sławomir Janicki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko pomocnicze.
03 lipca 2019 14:38 (Sławomir Janicki) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko pomocnicze.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany