Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Opłaty

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponują władze publiczne, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467, 1544 i 1629), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Inne informacje

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2019 16:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kaniewska
Ilość wyświetleń: 288
22 lipca 2019 09:00 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lipca 2019 08:57 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lipca 2019 08:54 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany