Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek wraz z załącznikami

Załączniki:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie (wg wzoru) o braku zaległości podatkowych
  i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych,
 3. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe,
  na terenie którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne,
 4. kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane
  do prowadzenia działalności objętej wnioskiem,
 5. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 6. kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice,
ul. Kubickiego 10,
pok. nr 2

Opłaty

Opłata skarbowa 107 zł.

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku - decyzja administracyjna

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawyz dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2019 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kaniewska
Ilość wyświetleń: 319
22 lipca 2019 08:53 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lipca 2019 08:50 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
22 lipca 2019 08:50 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany