Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania

Termin i sposób załatwienia

Urzędzie Gminy Radziejowice, pokój nr 20, telefon 46-854-30-34

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Inne informacje

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

1)    imię i nazwisko albo nazwę,

2)    adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę

3)    oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

4) wskazanie miejsca wystąpienia szkody; (nr działki)

5) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Radziejowice – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

 

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Czaplarska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2018 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 535
08 maja 2018 09:46 (Jarosław Sumiński) - Dodanie załącznika.
08 maja 2018 09:46 (Jarosław Sumiński) - Dodanie załącznika.
08 maja 2018 09:45 (Jarosław Sumiński) - Utworzenie sprawy.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany