Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – karta informacyjna przedsięwzięcia.
 3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna  przedsięwzięcia.
 4. Poświadczona przez właściwy organ  kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 
 5. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej  nieruchomości gruntowej, zamiast mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową  sporządzoną w skali   umożliwiającej szczegółowe przedstawienie  przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie  oddziaływać przedsięwzięcie.
 6. Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska -  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.
 7. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie  oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 8. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia ( wraz z załącznikami) przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 9. Opłata skarbowa za wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć złotych i 00/100), którą można wnieść do kasy Urzędu Gminy
  w Radziejowicach lub na konto nr 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010
  z adnotacją „opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”;
 10. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy dodatkowo uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

 

               

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Opłaty

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. płatne z góry, na rachunek organu: 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy Radziejowice

Termin i sposób załatwienia

Pracownicy Urzędu Gminy Radziejowice m.in.:

 • weryfikują kompletność złożonych dokumentów,
 • ustalają strony postępowania,
 • występują do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydają postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występują, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie i  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania,
 • zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie Poznaniu oraz opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie.

 Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami) - (art. 59 - 87).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Radziejowice.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kaniewska
Ilość wyświetleń: 1295
22 lipca 2019 08:49 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lipca 2019 08:48 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
22 lipca 2019 08:48 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany