Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych należących do UE

Kod RWA

5352

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Na podstawie rozporządzenia rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11. 2003r. uznaniu i wykonaniu w Polsce podlegają orzeczenia państw Unii Europejskiej (oprócz Danii, która nie ratyfikowała rozporządzenia ), które zapadły w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnie po dniu 01 maja 2004 r.

 1. W przypadku, gdy orzeczenie sądu państwa UE zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia:
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie,
  • lub dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem. W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania.2. Wniosek o uznanie orzeczenia
 2. Oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności,
 3. Świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,
 4. Oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub w przypadku osób będących poza granicami polski przez konsula.
 5. Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia sądu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika
 6. Dokumenty złożone przez strony (oryginały) pozostają w aktach zbiorowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10, pokój nr 6
tel. (46) 857-71-71 wew. 39, (46)854-30-39

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
 3. Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Radziejowice lub na rachunek bankowy tut. urzędu  nr konta: 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010- równocześnie ze złożeniem wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Art.1 ust.1 pkt a oraz art. 37 i 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. dot. jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE Nr 1347/2000).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2224 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2016 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Strzemieczna
Ilość wyświetleń: 789
06 maja 2020 19:14 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
06 maja 2020 19:14 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
11 marca 2020 09:05 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany