Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej

Kod RWA

5352

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa.
2. Załączniki (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):
1) urzędowy odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu
małżeństwa;
2)dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że
prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;
Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.
3) uwierzytelniony przekład na język polski złożonych dokumentów

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10, pokój nr 6
tel. (46) 857-71-71 wew. 39, (46)854-30-39

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Radziejowice lub na rachunek bankowy tut. urzędu  nr konta: 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010- równocześnie ze złożeniem wniosku.

 

 

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.z  2018 r. poz. 2224 ze zm.).

Inne informacje

Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu  małżeństwa wraz załącznikami można składać:
1) osobiście,
2) za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (pełnomocnictwo).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2016 01:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Strzemieczna
Ilość wyświetleń: 841
06 maja 2020 19:12 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
06 maja 2020 19:12 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
11 marca 2020 09:04 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy. Aktualizacja formularza
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany