Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński(do wglądu).

2. Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.

3. Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia).

4. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

5. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

6. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

  - zapewnienie;
  - odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
   - dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10, pokój nr 6
tel. (46) 857-71-71 wew. 39, (46) 854-30-39

Opłaty

1. Opłata skarbowa za sporzązenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w  Banku Spółdzielczym w Radziejowicach  na konto nr:76 9302 1014 3900 0909 2000 0010- równocześnie ze złożeniem wniosku. 

 

Termin i sposób załatwienia

Akt małżeństwa zostaje sporządzony najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. –Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2019 r. poz. 2086 ze zm.).

 

Inne informacje

1. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

  - tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  - tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w
państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
   - konsula.
Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

5. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2016 23:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Strzemieczna
Ilość wyświetleń: 1665
08 stycznia 2020 11:10 (Małgorzata Strzemieczna) - Aktualizacja danych sprawy.
05 grudnia 2019 15:44 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
05 grudnia 2019 13:55 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany