Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek

Do wniosku  należy załączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 3. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo:
  • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
  • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 5. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
  • projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
  • harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

Opłaty

Opłata skarbowa

- nie pobiera się

 

Opłata dotycząca zajęcia pasa drogowego drogi gminnej.

1. Opłaty ustalono zgodnie z treścią uchwały Nr XXXVI/180/2006 Rady Gminy Radziejowice z dnia 16.02.2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

- opłata stanowi iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego m2, stawki opłaty za 1 m2    i liczby dni zajęci pasa określonej w zezwoleniu

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

art. 40 ust. 1,2 pkt 1, ust. 3,4,10,11,13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz.1481), art. 104 K.p.a., uchwały Nr XXXVI/180/2006 Rady Gminy Radziejowice  z dnia 16.02.2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Tryb odwoławczy

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Warszawie , za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.

Inne informacje

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1239
28 czerwca 2019 11:51 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
06 czerwca 2019 13:49 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
05 czerwca 2019 14:27 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany