Wymeldowanie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do wymeldowania się.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwagi:
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:
1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”
dowód osobisty lub paszport
w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10

tel. (0-46) 857-71-71 wew. 39

Opłaty

opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa lub pobranie zaświadczenia o wymeldowaniu - 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2017.2411)
np podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, 2294).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Ścisłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 980
01 czerwca 2020 10:45 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
01 czerwca 2020 10:44 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
01 czerwca 2020 10:44 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany