Zameldowanie na pobyt stały

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.
 
Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2017 r. poz.2411)

 
Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
dowód osobisty lub paszport
dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10

tel. (0-46) 857-71-71 wew. 39

Opłaty

Czynność zameldowania jest bezpłatna.
opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Ścisłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 878
02 lipca 2019 09:59 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
05 kwietnia 2018 09:37 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja danych sprawy.
05 kwietnia 2018 08:11 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja danych sprawy.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany