Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

Kod RWA

5362

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Odpisy aktów stanu cywilnego  i zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się:

 • osobie której akt dotyczy
 • małżonkowi
 • wstępnemu (rodzic, dziadek babcia)
 • zstępnemu (dziecko, wnuk)
 • rodzeństwu
 • przedstawicielowi ustawowemu
 • opiekunowi
 • sądowi, prokuratorowi
 • organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.


Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. 

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek
 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy
 • dowód osobisty do wglądu
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku składania wniosku drogą korespondencyjną lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego.

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się :

 • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

Wniosek można złożyć :

 • osobiście w urzędzie stanu cywilnego, pokój nr 6
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • droga pocztową

Wniosek należy opatrzyć czytelnym podpisem.

Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10,

tel. (46) 857-71-71 wew. 39, (46)854-30-39

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek 8:00–16:00
środa 8:00–16:00
czwartek 8:00–12:00
piątek 8:00-14:00


Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej:

 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę skarbową /gotówką/ uiszcza się   bezpośrednio w urzędzie w chwili składania wniosku lub przelewem na konto urzędu: 
Urząd Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
BS Radziejowice 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010

Termin i sposób załatwienia

 • Odpisy aktów stanu cywilnego przeniesionych do rejestru stanu cywilnego w chwili składania wniosku -  wydaje się niezwłocznie.
 • Odpisy aktów stanu cywilnego nie przeniesionych do rejestru stanu cywilnego w chwili składania wniosku - wydaje się w terminie 14 dni roboczych.
 • Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się w terminie 14 dni roboczych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz.463).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Inne informacje

 • Rejestr stanu cywilnego nie zawiera wszystkich aktów stanu cywilnego.
 • Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia – odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1580
06 maja 2020 18:34 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
06 maja 2020 18:34 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
06 maja 2020 18:33 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany