Rejestracja zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgon należy zarejestrować natychmiast po otrzymaniu od lekarza karty zgonu, w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu

 1. Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:
  • pozostały małżonek
  • krewni zstępni/krewni wstępni/krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia
  • szpital lub inny zakład jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie
  • każdy kto posiada kartę zgonu i pełnomocnictwo osób uprawnionych do otrzymania odpisów z akt stanu cywilnego
  • upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni  publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
 2. Wymagane dokumenty:
  • karta zgonu wystawiona przez placówkę służby zdrowia-oryginał
  • dokument tożsamości osoby zmarłej
  • dokument tożsamości współmałżonka dla osób pozostających w związku małżeńskim, jeżeli jest dostępny
  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon
 3. Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do USC z kartą zgonu. Można udzielić pełnomocnictwa pisemnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 (parter) pokój. nr 6
tel. (46) 857-71-71 wew. 39, (46) 854-30-39

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu 1 odpis skrócony aktu stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki przy zgłoszeniu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2018 r. poz.2224 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.Dz.U.z 2019 r. poz.1473).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.Dz.U.z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 930
08 stycznia 2020 10:23 (Małgorzata Strzemieczna) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2019 22:34 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
02 sierpnia 2016 13:54 (Edyta Świderska) - Aktualizacja danych sprawy.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany