Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym

Kod RWA

5361

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

1) przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

2) złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

3) w przypadku, gdy jedna ze stron jest cudzoziemcem, należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski,dokument stwierdzający,że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, lub postanowienie sądu zwalniającego od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,

4) wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w przypadku zawarcia małżeństwa przed osobą duchowną.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10, pokój nr 6
tel. (46) 857-71-71 wew. 39, (46)854-30-39

Opłaty

Opłata skarbowa 84 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa. Dowód wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu małżeństwa należy złożyć w dniu składania zapewnień.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest od ręki.

Sporządzenie aktu małżeństwa - niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu 1 odpis skrócony aktu stanu cywilnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 grudnia 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jed.Dz.U.z 2015 r. poz.783)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz sporządzenia aktu małżeństwa służy wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do USC.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 639
02 lipca 2019 11:05 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
02 lipca 2019 11:04 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
02 lipca 2019 11:03 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany