Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

2.Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

3.Wymagane dokumenty:

       1) Karta urodzenia wystawiona przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

       2) Dowody osobiste rodziców - do wglądu

4. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

       1) matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

       2) matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia       urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych .          

       3) przedstawiciel ustawowy lub opiekun

       4) zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika

W przypadku dziecka pozamałżeńskiego, dziecko może zostać uznane przez ojca przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, gdy matka jest stanu wolnego (panna, rozwiedziona - jeżeli od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego upłynęło ponad 300 dni, wdowa - jeżeli od zgonu współmałżonka upłynęło ponad 300 dni. Konieczna obecność obojga rodziców.  

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
tel. (0-46) 857-71-71 wew. 39

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia nie podlega opłacie. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu 1 odpis skrócony aktu stanu cywilnego.


Termin i sposób załatwienia

Od ręki przy zgłoszeniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. –Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U.z 2019 r. poz. 2086)

 

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej.

Inne informacje

Po sporządzeniu aktu urodzenia następuje nadanie dziecku numeru PESEL (dla dzieci urodzonych na terenie Polski.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 903
08 stycznia 2020 11:14 (Małgorzata Strzemieczna) - Aktualizacja danych sprawy.
02 lipca 2019 11:08 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
02 sierpnia 2016 14:00 (Edyta Świderska) - Aktualizacja danych sprawy.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany