Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach

Adres

ul. Słoneczna 2

96-325 Radziejowice

Telefon

(46) 857-71-23

Stanowiska

Dyrektor

Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach

Dyrektor Beata Kalina (zatrudniony na czas nieokreślony)zadaniem Centrum jest scentralizowana obsługa organizacyjna, finansowo-księgowa i gospodarcza placówek oświatowych i kulturalnych z terenu gminy Radziejowice.
GCO prowadzi obsługę organizacyjną, finansowo-księgową i gospodarczą dla następujących placówek oświatowych i placówek upowszechnienia kultury, kultury fizycznej i turystyki z terenu gminy Radziejowice :

Szkoły podstawowe
Gimnazja
Zespoły Szkół Publicznych (szkoły podstawowe i gimnazja)
Gminnego Przedszkola w Radziejowicach
Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

Do szczegółowych zadań należy:


W zakresie organizacyjnym,

prowadzenie ewidencji placówek oświatowych,
upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki,
prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i placówek oświatowych,
przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
współdziałanie z Kuratorium Oświaty,
opracowywanie programów upowszechnienia kultury fizycznej i turystyki,
koordynowanie działalności programowej placówek kultury,
nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną i Świetlicą socjoterapeutyczną.


W zakresie finansowo- księgowym:

uzgadnianie i opiniowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych placówek oraz organizowanie prawidłowego wykonywania w ramach zatwierdzonych planów finansowych,

sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowania zadań rzeczowych budżetu, osobowego funduszu płac i innych,
tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych zasięgiem działania Zespołu,
prowadzenie rachunkowości budżetowej placówek oraz dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z prawem budżetowym i przepisami o rachunkowości,
organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz nadzoru nad ich przebiegiem,
współpraca z referatem finansowym Urzędu Gminy w zakresie obsługi finansowej,
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym dokumentowaniem wydatków budżetowych, racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych oraz prawidłowym gospodarowaniem majątku placówki.W zakresie płac, kadr i spraw socjalnych:

sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatków w zakresie celowości i zgodności z planem jednostkowym odnośnie funduszu płac i funduszu socjalnego oraz spraw kadrowych,
przygotowywanie list płac i organizowanie wypłat,
prowadzenie pełnej ewidencji wypłat osobowego funduszu płac, sporządzanie w tym zakresie sprawozdań,
prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji osobowej pracowników Zespołu oraz placówek oświatowych i placówek kultury,
ścisła współpraca z dyrektorami placówek w zakresie gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych.


W zakresie planowania zadań rzeczowych:

koordynowanie prac związanych z opracowaniem planów rzeczowych placówek w ramach przydzielonych środków w zkresie:
inwestycji i remontów obiektów oświatowych,
zaopatrzenie placówek w pomoc i sprzęt,
poprawa warunków BHP i p.poż.W zakresie spraw gospodarczych:

organizowanie zaopatrzenia placówek w druki świadectw, pieczęci urzędowych itp.,
organizowanie przeglądów technicznych obiektów oświatowych, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji na remonty- umowy o wykonawstwo robót itp.,
sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań remontowych i inwestycji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 18:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3919
04 stycznia 2018 07:55 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja danych jednostki.
09 czerwca 2017 08:02 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja danych jednostki.
22 lutego 2017 09:34 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja danych jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany