Gminne Przedszkole w Radziejowicach

Adres

ul. Kubickiego 6

Radziejowice

Telefon

(46) 857-71-76

Stanowiska

Przedszkole

Dyrektor - Małgorzata Wojnarowicz - powierzono stanowisko dyrektora na podstawie art.36 a ust. 1, 13 i 14 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U.2004.256.2572 z późn.zm. ) na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2017 r.

Uchwała Nr XVII/100/2004 z dnia 08.06.2004r. Rady Gminy w Radziejowicach
w sprawie: nadania statutu dla Gminnego Przedszkola w RadziejowicachKompetencje dyrektora:

kierowanie działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz
sprawuje nadzór pedagogiczny
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie , a także może organizować administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę szkoły
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
dyrektor szkoły dyrektor szkoły w drodze decyzji może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
dyrektor zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród,
dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 17:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2068
22 lutego 2017 09:36 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja danych jednostki.
17 lutego 2016 18:00 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
17 lutego 2016 18:00 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Dyrektor.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany