Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Adres

ul. Główna 2

96-325 Radziejowice

Telefon

tel. (46) 857-71-26

Telefon

tel. (46) 857-70-08

Stanowiska

Wicedyrektor

Szkoła Podstawowa

Kompetencje dyrektora:

kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie ją na zewnątrz
sprawuje nadzór pedagogiczny
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
dyrektor szkoły w drodze decyzji może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego
dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
dyrektor zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników
przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły
występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród
dyrektor w wykonywaniu zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim

Dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Kubickiego 3a
96-325 Radziejowice

tel.: (46) 857-74-03
tel.: (46) 857-70-34

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 18:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2911
03 września 2019 08:45 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja danych jednostki.
03 września 2019 08:45 (Jarosław Sumiński) - Dodanie stanowiska: Dyrektor.
03 września 2019 08:44 (Jarosław Sumiński) - Usunięcie stanowiska.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany