Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Adres

ul. Główna 2

96-325 Radziejowice

Telefon

tel. (46) 857-71-26

Telefon

tel. (46) 857-70-08

Stanowiska

Dyrektor

(46) 857-71-26

Kontakt

Wicedyrektor

(46) 857-74-03

Kontakt

Szkoła Podstawowa

Dyrektor – Irena Sosnowska - powierzono stanowisko dyrektora na podstawie art.36 a ust. 1, 13 i 14 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U.2004.256.2572 z późn.zm. ) na okres od 01.09.2014 r. do 31.08.2019 r.


Kompetencje dyrektora:

kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie ją na zewnątrz
sprawuje nadzór pedagogiczny
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
dyrektor szkoły w drodze decyzji może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego
dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
dyrektor zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników
przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły
występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród
dyrektor w wykonywaniu zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim

Dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Kubickiego 3a
96-325 Radziejowice

tel.: (46) 857-74-03
tel.: (46) 857-70-34

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 18:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2539
10 października 2017 14:59 Jarosław Sumiński - Aktualizacja danych stanowiska: Wicedyrektor.
10 października 2017 14:46 Jarosław Sumiński - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor.
10 października 2017 14:46 Jarosław Sumiński - Aktualizacja danych stanowiska: Wicedyrektor.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany