Szkoła Podstawowa w Korytowie A

Adres

ul. Szkolna 3

96-300 Żyrardów

Telefon

(46) 857-51-70

Stanowiska

Szkoła Podstawowa

Dyrektor – Małgorzata Kłopotowska - powierzono stanowisko dyrektora na podstawie art.36 a ust. 1, 13 i 14 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U.2004.256.2572 z późn.zm.) na okres od 01.09.2011 r. do 31.08.2016 r.

Uchwała Nr XX/110/2004 z dnia 2004.10.22 Rady Gminy w Radziejowicach w sprawie: nadania statutów dla Szkoły Podstawowej w Radziejowicach, Kuklówce Radziejowickiej, Korytowie A i Wręczy.

Załącznik nr 3 – Statut Szkoły Podstawowej w Korytowie A.

UCHWAŁA Nr XL/232/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 23.03.2010 r. w sprawie: zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Radziejowicach ul. Kubickiego 3a oraz „Hala Sportowa” w Korytowie ul. Szkolna 3.Kompetencje dyrektora:

kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie ją na zewnątrz
sprawuje nadzór pedagogiczny
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
dyrektor szkoły w drodze decyzji może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego
dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
dyrektor zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników
przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły
występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród
dyrektor w wykonywaniu zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 18:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1597
17 lutego 2016 18:09 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
17 lutego 2016 18:08 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Dyrektor.
17 lutego 2016 18:08 (Administrator) - Utworzenie jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany