Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej mgr inż. Anna Majchrzak

 

Referat obejmuje:

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Stanowisko ds. odczytów stanów wodomierzy

Pracownik gospodarczy –liczba stanowisk 2

Konserwator sieci wodociągowej – liczba stanowisk 2

Konserwator sieci kanalizacyjnej – firma zewnętrzna

 

Zakres pracy Referatu Gospodarki Komunalnej

 • Zgłaszanie stanu wodomierza tel.46 854-30-30,692-606-190; e-mail: stanwodomierza@radziejowice.pl

 • Zgłaszanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych tel. 692-606-190; 530-416-654; 530-741-979; 882-044-222; 781-770-723;

 • Zgłaszanie do odbioru wykonywanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych- formularz;

 • Zgłaszanie montażu liczników wody w celu ich zaplombowania i rejestracji 530-416-654; 530-741-979;

 • Podpisywanie umów na dostawę wody i odbiór ścieków; weryfikacja umów -formularz;

 • Składanie wniosku o rozłożenie na raty zaległości z tytułu dostawy wody i opłaty abonamentowej i/lub z tytułu odprowadzania ścieków- formularz;

 • Zgłaszanie nielegalnie wyrzuconych śmieci w poboczach dróg gminnych i terenach stanowiących mienie komunalne tel. 46-854-30-29; 781-770-723;

 • Opiniowanie możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/ szczelnego zbiornika bezodpływowego -formularz

 

 

Zakres zadań referatu:

 

  1. Nadzór i koordynacja prac związanych z utrzymaniem i konserwacją gminnych urządzeń i obiektów publicznych w tym: utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej urządzeń i sieci wodno – kanalizacyjnej oraz wykonywaniem usług wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków poprzez diagnozowanie i usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

  2. Nadzór nad sporządzaniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz weryfikacja umów;

  3. Przygotowywanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz ustalanie wysokości należnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

  4. Przygotowywanie i opracowanie we współpracy z Referatem Finansów taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

  5. Przygotowywanie zapytań ofertowych na wykonywanie prac remontowych i konserwatorskich;

  6. Prowadzenie adaptacji, drobnych remontów i napraw oraz konserwacji budynku
   i pomieszczeń urzędu i lokali komunalnych poza przetargami;

  7. Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych;

  8. Organizowanie akcji „Sprzątania świata” i „Dnia ziemi”;

  9. Utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

  10. Organizacja bieżących prac porządkowych i remontowych: gminnych dróg, ulic, mostów, placów i terenów otwartych gminy (przystanki, ławki, kosze, tablice, znaki drogowe, chodniki) tereny zielone i inne miejsca publiczne;

  11. Organizacja i koordynacja utrzymania czystości i porządku na terenach otwartych gminy (sprzątanie dzikich wysypisk);

  12. Organizacja prac ogrodniczych, pielęgnacyjnych (pielenia, koszenia, podlewania, sadzenia roślin) na terenie gminy;

  13. Organizowanie (montaż, demontaż, zakup, naprawa) dekoracji świątecznych na terenie Gminy;

  14. Współudział w organizowaniu uroczystości państwowych i świąt na terenie Gminy (flagi, wiązanki);

  15. Organizowanie prac interwencyjnych;

  16. Współpraca z sołtysami w zakresie realizacji przez sołectwa zadań w ramach środków przewidzianych do dyspozycji sołectwaw budżecie Gminy;

  17. Organizowanie i kontrolowanie pracy społecznie użytecznej skazanych skierowanych przez sądowego kuratora zawodowego na teren Gminy Radziejowice.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2016 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 2760
05 kwietnia 2018 09:48 Jarosław Sumiński - Zmiana treści zakładki.
05 kwietnia 2018 09:00 Jarosław Sumiński - Zmiana treści zakładki.
05 kwietnia 2018 08:47 Małgorzata Strzemieczna - Zmiana treści zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany