Referat Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa


Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej 
Ewa Pawlak

 

Referat obejmuje:

Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej - Inż. Ewa Pawlak tel. 46 857-71-71 wew. 38 pok. 17; 530-416-668 lub 46 854-30-38

Stanowisko ds. biezącego utrzymania dróg i infrastruktury drogowej- inż. Wioletta Mechocka tel. 46 857-71-71 wew. 25, 785-577-120 lub 46 854-30-25, pok.18

Stanowisko d/s mienia komunalnego - Jarosław Burzyński tel. 46 857-71-71 wew. 24 lub 46 854-30-24

Stanowisko d/s planowania przestrzennego - Monika Soból tel. 46 857-71-71 wew. 24, lub 46 854-30-24

Do zakresu działania Referatu Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej 
należy:
1. Planowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg na terenie gminy oraz organizacji ruchu drogowego,
2. Współdziałanie z jednostkami powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg na terenie gminy,
3. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim ' urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg i reklam i pobieranie w tym zakresie opłat,
4. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
5. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg, ulic i obiektów mostowych,
6. Prowadzenie ewidencji gminnych dróg i drogowych obiektów mostowych,
7. Przygotowanie materiałów do opracowania studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego,
8. Prowadzenie procedury administracyjnej związanej z uchwaleniem studium i planów miejscowych,
9. Przygotowanie projektów uchwały Rady w sprawie opracowań studium i planów miejscowych,
10. Prowadzenie procedury administracyjnej związanej z uchwaleniem planów miejscowych oraz zmian planów miejscowych,
11. Przygotowanie materiałów do opracowania planów miejscowych, zmian planów miejscowych,
12. Przygotowanie materiałów do zlecenia opracowań planistycznych i studialnych na zewnątrz w drodze zamówień publicznych,
13. Współpraca z innymi jednostkami w procesie planowania przestrzennego,
14. Prowadzenie dokumentów związanych z podjęciem prac planistycznych,
15. Prowadzenie dokumentów sporządzanych w toku opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
16. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
17. Przygotowanie materiałów do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
18. Przygotowanie materiału do uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa (regionu),
19. Wprowadzenie zadań rządowych do planu miejscowego,
20. Przedstawianie wniosków o opracowanie planów miejscowych Wójtowi
21. Wydanie wypisów i wyrysów z planu,
22. Wydawanie postanowień opiniujących podział działek pod kątem zgodności z planem miejscowym,
23. Wydawanie opinii o zgodności proponowanego podziału z planem miejscowym
24. Przygotowywanie i wypełnianie wniosków o przyznanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań i inwestycji gminnych oraz kompletowanie dokumentacji, współpraca z referatami Urzędu w tym zakresie a także prowadzenie rozliczeń w trakcie i po zakończeniu inwestycji.
25. Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi,
26. Prowadzenia spraw dotyczących nadawania nazw ulicom
27. Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości,
28. Wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi,
29. Regulacja stanu prawnego nieruchomości,
30. Porządkowanie stanu własnościowego mienia pozostającego w zakresie zainteresowania władz samorządowych, w szczególności w związku z zamierzonymi zmianami,
31. Tworzenie zasobów gruntów Gminy (nabywanie i zamiana),
32. Przygotowanie i wprowadzanie nieruchomości do obrotu (sprzedaż, wieczyste użytkowanie, dzierżawa, służebność, użyczenie),
33. Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania,
34. Wykonywanie prawa pierwokupu,
35. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z komunalizacją,
36. Sporządzanie wykazów mienia przeznaczonego do sprzedaży lub innej formy zagospodarowania,
37. Przygotowanie przetargów na dzierżawę, sprzedaż mienia komunalnego,
38. Przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości,
39. Wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
40. Opiniowanie wniosków o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytku do zalesienia
41. Udzielanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
42. Organizowanie kontroli upraw maku i konopi,
43. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,
44. Gospodarka i zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi, zawieranie umów w tym zakresie
45. Prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali użytkowych i zawieranie umów w tym zakresie,
46. Przygotowanie materiałów w sprawie wysokości czynszu za lokale oraz
47. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie
48. Wykonywanie zadań należących do kompetencji gminy w zakresie gospodarki odpadami
49. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody należących do kompetencji gminy,
50. Przeprowadzenie przetargów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw,
51. Organizowania sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej w tym także grobami wojennymi i cmentarzami wyznaniowymi
52. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
53. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy,
54. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
55. Wydawanie decyzji w sprawie cofania i wygaśnięcia zezwoleń oraz w przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
56. Współpraca z Gminną Komisją do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie prowadzonych spraw,
57. Kontrola w zakresie prowadzonych spraw

58.Przygotowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych
a)organizowanie procesu budowy, zapewnienie przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, zapewnienie ustanowienia nadzoru,
b)sprawowanie kontroli nad prawidłową realizacją budowy, rozliczenie budowy i po jej zakończeniu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
59.Przeprowadzanie przetargów w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych i prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,
60.Prowadzenie spraw dot. realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie wspierania inicjatyw społecznych,

61.Organizacja zimowego utrzymania dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) w ramach zapytania ofertowego lub przetargu;
62.Organizacja odśnieżania i zwalczania śliskości chodników, parkingów, terenów komunalnych poza przetargiem;

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2016 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4347
02 kwietnia 2019 11:25 Hanna Kaniewska - Zmiana treści zakładki.
15 lutego 2019 09:46 Hanna Kaniewska - Zmiana treści zakładki.
04 czerwca 2018 11:37 Hanna Kaniewska - Zmiana treści zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany