Archiwa, rejestry i ewidencje

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Urząd Gminy w Radziejowicach


Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i USC

 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Archiwum zakładowe
 • Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Rejestr wyborców
 • Ewidencja ludności, zbiór PESEL
 • Skorowidz alfabetyczny aktów urodzeń, małżeństw, zgonów – księgi aktów stanu cywilnego od 1902 r.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Rejestr uchwał rady gminy
 • Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 • Rejestr zarządzeń Wójta
 • Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej
 • Rejestr przedpoborowych
 • Rejestr akt osobowych pracowników
 • Rejestr kart paliwowych OSP
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych
 • Rejestr formacji OC


Referat Finansów

 • Rejestr wysłanych upomnień na podatek rolny i od nieruchomości
 • Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych
 • Ewidencja podatników
 • Rejestr zwolnień 5-cio letnich z tytułu nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego
 • Rejestr ulg inwestycyjnych
 • Rejestr umorzeń zaległości podatkowych
 • Rejestr zaświadczeń potwierdzających wielkość gospodarstwa rolnego, na przeliczeniowe, dochody z gospodarstwa rolnego
 • Rejestr przypisów i odpisów na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
 • Rejestr wymiarowe łącznego zob. pieniężnego
 • Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości, leśny


Referat Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa

 • Rejestr wydanych wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr umów najmu lokali mieszkaniowych
 • Rejestr umów najmu lokali użytkowych
 • Rejestr nadawania numerów porządkowych ulic
 • Rejestr dotyczący nazewnictwa ulic
 • Rejestr odbiorców wody z wodociągów wiejskich


Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska

 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  - do spożycia w miejscu sprzedaży
  - do spożycia poza miejscem sprzedaży
 • Rejestr likwidacji działalności gospodarczej
 • Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie


Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych


Zasady udostępniania danych z rejestrów, ewidencji i archiwów.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach mogą być udostępniane na zasadach określonych w przepisach prawa. Większość rejestrów i ewidencji prowadzona jest w postaci zbiorów danych osobowych i przy udostępnianiu danych w nich zawartych mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw przewidują odmowę dostępu do danych lub dalej idącą ochronę niż to wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, stosuje się przepisy tych ustaw.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 17:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3007
26 czerwca 2019 22:42 Sławomir Janicki - Zmiana treści zakładki.
26 czerwca 2019 22:41 Sławomir Janicki - Zmiana treści zakładki.
26 czerwca 2019 22:41 Sławomir Janicki - Zmiana treści zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany