Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Monika Karpiniuk

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że jednostki samorzadu teryterialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.

Realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

 

Do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielanie rodzinom, w których wystepują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 • wspomaganie działalności innych instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych
 • z uchwałami rady gminy , o których mowa w art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zadania określone powyżej są realizowane głównie przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanych uchwałą Rady Gminy.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej zarządzeniem nr 34/2019 Wójta  Gminy Radziejowice  z dnia 19.04.2019 wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Monika Karpiniuk - Przewodnicząca Komisji

Justyna Klimaszewska – Sekretarz Komisji

Małgorzata Warcaba - Członek Komisji

Krzysztof Puszcz - Członek Komisji

Łukasz Drdzeń - Członek Komisji

Tomasz Puścizna - Członek Komisji

Spotkania w/w  Komisji odbywają się  raz w miesiącu w każdą ostatnią środę miesiąca.

Zgodnie z art.4 ust. 1 pkt.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych samorządu gminy należy m.in. udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W przypadku, gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, należy powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

 1. przeprowadzić dokładnie rozeznanie sytuacji – wezwać osobę nadużywającą napoje alkoholowe i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 2. udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego,
 3. poinformować członków rodziny o możliwości szukania pomocy,
 4. prowadzić dokumentację,
 5. w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić organy ścigania,
 6. w razie konieczności powiadomić ośrodek pomocy społecznej
 7. wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2016 20:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2440
25 czerwca 2019 11:09 Sławomir Janicki - Zmiana treści zakładki.
16 lutego 2016 20:20 Administrator - Zmiana treści zakładki.
16 lutego 2016 20:19 Administrator - Dodanie nowej zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany