Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska

REFERAT GOSPODARKI GMINNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

  1. Kierownik – mgr Hanna Kaniewska

tel. 46 854-30-29, pok. nr 3 w budynku przy ul. Kubickiego 8

  1. Podinspektor – mgr inż. Magdalena Blicharska

tel. 46 854-30-34, pok. nr 2 w budynku przy ul. Kubickiego 8

  1. Młodszy referent – Daria Chadryś

tel. 46 854-30-34, pok. nr 2 w budynku przy ul. Kubickiego 8

 

Referat realizuje zadania:

  1. wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności:

1)      przygotowywanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, projektów jego aktualizacji oraz projektów uchwał, których obowiązek uchwalenia wynika z tej ustawy,

2)      organizowanie przetargów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

3)      gromadzenie i analiza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4)      przygotowywanie projektów decyzji Wójta określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadkach niezłożenia deklaracji bądź uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,

5)      analiza sprawozdań otrzymywanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

6)      podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia założonego w ustawie poziomu recyklingu oraz do ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska,

7)      prowadzenie rejestrów regulowanej działalności gospodarczej,

8)      prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

9)      udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

a)      podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

b)      miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

c)      osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

d)      punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

10)  udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:

a)      opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b)      ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

c)      prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

2.realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody w szczególności:

1)      prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku,

2)      wykonywanie zobowiązań gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

3)      wydawanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań,

4)      przygotowywanie projektu programu ochrony środowiska i jego aktualizacji,

5)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, 

6)      prowadzenie ewidencji form ochrony przyrody,

7)      opiniowanie przedsięwzięć w zakresie badania i wydobywania kopalin,

8)      udział w kontrolach przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

9)      prowadzenie i przekazywanie danych statystycznych do programów środowiskowych (KPOŚK, aglomeracja)

10)  inicjowanie oraz realizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej oraz poprawy warunków środowiskowych w Gminie Radziejowice;

11)  współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska,

12)  usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania-likwidacja dzikich wysypisk, współpraca z Posterunkiem Policji, wydawanie decyzji w tym zakresie.

13)  nadzór i realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest -aktualizacja, raporty z realizacji-monitoring ,prowadzenie bazy azbestowej , sporządzanie wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych,

14)  obsługa dotacji celowych udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska

3. realizacja zadań z zakresu rolnictwa w szczególności:

1)      prowadzenie postępowań w zakresie ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

2)      udział w szacowaniu strat w związku z wystąpieniem klęski żywiołowe

3)      prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, współdziałanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Mazowiecką Izbą Rolniczą

4)      wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi .

4.      realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w szczególności:

1)      realizacja zadań w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt – współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

2)      przygotowywanie i realizacja rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice , pomoc przy adopcji bezdomnych zwierząt.

3)      przygotowywanie zapytań ofertowych  na usługi związane ze zwalczaniem bezdomności i opieką weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

4)      przygotowywanie projektu uchwał Rady Gminy w sprawie programu ochrony zwierząt i nadzorowanie jego corocznej realizacji.

5)      prowadzenie postępowań w sprawach odebrania zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

6)      wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za niebezpieczne.

7)      działalność związana z odbiorem padłych zwierząt z terenu gminy – przygotowywanie umów na odbiór padliny, nadzór nad wykonywaniem usługi, rozliczenia.

5.      realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego.
6.      realizacja zadań wynikających z prawa wodnego,
7.      realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach,
8.      realizacja zadań wynikających z prawa przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
9.      realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
10.  prowadzenie rejestru Instytucji Kultury Gminy Radziejowice

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2019 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kaniewska
Ilość wyświetleń: 206
20 maja 2019 21:03 Hanna Kaniewska - Zmiana treści zakładki.
02 kwietnia 2019 09:59 Hanna Kaniewska - Zmiana treści zakładki.
28 marca 2019 10:40 Hanna Kaniewska - Dodanie nowej zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany