Rok 2019

  ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE Z DNIA 09 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

  ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji

  Zarządzenie Nr 3/2019 Gniny Radziejowice z dnia 16 stycznia 2019 r. sprawie zrniany Prognozy Finansowej Grniny Radziejowice

  ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI, STATYSTYCZNEJ LICZBY DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU,UCZNIÓW,WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘC REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH NA ROK 2019

  Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 4/2019

  Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejowice

  Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok

  Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

  Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

  Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2019/2020

  Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 31.01.2019r. w sprawie: zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

  Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 04.02.2019r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

  Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 04.02.2019r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Sołectw w Gminie Radziejowice.

  Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radziejowice – budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno- wypoczynkowego” w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru

  Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok

  Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji

  ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 Wójta Gminy Radziejowice w sprawie powołania Komisji Przetargowej

  Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru

  Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego Gminnego Przedszkola w Radziejowicach

  Załącznik do Zarządzenia nr 19/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dn. 19.03.2019 r.

  Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru

  ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice

  ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radziejowice na 2019 rok

  ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 22 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2019r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej na terenie Gminy Radziejowice.

  ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 rok

  ZARZĄDZENIE 25/2019 Wójta Gminy Radziejowice w sprawie powołania Komisji Przetargowej

  ZARZĄDZENIE 26/2019 Wójta Gminy Radziejowice w sprawie powołania Komisji Przetargowej

  ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice

  ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2019 r. sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Radziejowice- Parcel i Zboiska (obszar IVa).

  ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 29.03.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Karta Dużej Rodziny 3+. w Gminie Radziejowice

  Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziejowice

  ZARZĄDZENIE nr 31/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 68/2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług

  ZARZĄDZENIE Nr 32/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radziejowice na 2019 rok

  ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2019r.

  Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 19.04.2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziejowicach

  ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

  ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

  Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na rok 2019

  Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25.04.2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  ZARZĄDZENIE Nr 39/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radziejowice na 2019 rok

  ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych Wójtowi Gminy Radziejowice przez kierowników jednostek podległych

  ZARZĄDZENIE NR 41/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Radziejowice oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków

  ZARZĄDZENIE NR 42/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminy wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Radziejowice

  ZARZĄDZENIE NR 43/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej zadań

  ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zasad rozliczania dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury

  ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Radziejowice za 2018 rok

  ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2019 - 2033

  Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 13 mja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru

  Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru

  Zarządzenie Nr 49/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 17.05.2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

  ZARZĄDZENIE 50/2019 Wójta Gminy Radziejowice w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej zadań

  ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radziejowice na 2019 rok

  Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Radziejowice w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

  ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radziejowice na 2019 rok

  Załączniki do Zarządzenia nr 53/2019

  ZARZĄDZENIE Nr 54/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

  ZARZĄDZENIE Nr 55/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

  ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2019r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze piłki ręcznej na terenie Gminy Radziejowice.

  Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia „Dobry Start”

  Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawie przyznawania świadczeń wychowawczych

  Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 02.07.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

  Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zmiany upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnieć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o których mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

  Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 9.07.2019 r. w sprawie zmiany upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

  Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

  Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Strzemieczna
Ilość wyświetleń: 2488
15 lipca 2019 08:03 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
15 lipca 2019 08:00 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
15 lipca 2019 08:00 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany